MAXI PROFIT


(616) 225-4367

Biuro podatkowo-ksiêgowe MAXI PROFIT specjalizuje siê obs³ug¹ ma³ych i œrednich firm we wszystkich zakresach dzia³alnoœci. Wyró¿nia nas wszechstronna wiedza z dziedziny ksiêgowoœci, podatków, kadr oraz finansów.

D
oskonale rozumiemy procesy biznesowe zachodz¹ce w przedsiêbiorstwach, umiejêtnie dopasowujemy swoje us³ugi do potrzeb ka¿dego klienta.

Nie boimy siê wyzwañ. Rozwi¹zujemy najbardziej skomplikowane problemy. Dzia³amy skutecznie bêd¹c jednoczeœnie wiarygodnym partnerem dla organów podatkowych.
Obszar naszej dzia³alnoœci to g³ównie gmina Piaseczno, Lesznowola i Warszawa.


Oferta biura rachunkowego MAXI PROFIT z siedzib¹ w Z³otok³osie skierowana jest do wszystkich rodzajów firm i spó³ek, którzy oczekuj¹ profesjonalnych us³ug ksiêgowo-podatkowych, ceni¹ jakoœæ, dyskrecjê oraz swój czas.

Posiadamy Licencjê Ministerstwa Finansów na prowadzenie ksi¹g rachunkowych, a nasza dzia³alnoœæ objêta jest ubezpieczeniem OC.


Katalog Firm, Baza firm
Firmy wyró¿nione odznaczeniem Cylex Silver

(401) 699-9142 | o nas | 8647251711 | 3369615336 | 662-479-4879 | 2029449554 | cennik | kontakt | 2567248408 | Mapa witryny


Powrót do treœci | Wróæ do menu g³ównego